Numer postępowania: DOK 3411/9/2017
Przedmiot postępowania: II etap modernizacji lokalu użytkowego dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Grójeckiej 109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 24-04-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 24-04-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ - STWiORB Załącznik Nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót Załącznik Nr 9 do SIWZ - Projekt Odpowiedzi na pytania Opis techniczny Grójecka 109 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty