Numer postępowania: DOK 3411/11/2018
Przedmiot postępowania: Budowa węzła cieplnego z wykonaniem instalacji c.w.u., c.o. oraz przyłączem do sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Siewierskiej 4 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 07-05-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 07-05-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 STWiOR Załącznik Nr 7 Przedmiary Zał. 8 ProjektyTiA Zał. 9-1 Projekty węz.el. Zał. 9-2 Projekty Rem. pom. Zał. 9-3 Projekty przyłącze Zał. 9-4 Projekt cwu Zał. 9-5 Projekty c.o. Zał. 9-6 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty