Numer postępowania: DOK 3411/37/2018
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Joteyki 6 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 08-08-2018 09:00
Termin otwarcia ofert: 08-08-2018 09:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-7 do SIWZ Zał. Nr 8 do SIWZ Ekspertyza + rysunki Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty