Numer postępowania: DOK 3411/45/2019
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) Przebudowy placu zabaw przy Placu Baśniowym 2) Budowy placu zabaw „Pod wierzbą”
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-09-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 30-09-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-8 do SIWZ Koncepcja placu zabaw przy Placu Baśniowym Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty