Numer postępowania: DOK 3411/53/2019
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-12-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 06-12-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki nr 1- 9 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oefrty