Godziny pracy w Wigilię Bożego Narodzenia

W Wigilię ZGN w Dzielnicy Ochota będzie nieczynny. Jest to dzień wolny od pracy dla naszych pracowników na podstawie art. 130 Kodeksu Pracy w związku z koniecznością obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z dniem świątecznym wypadającym w innym dniu niż niedziela tj. w zamian za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, przypadający w tym roku w sobotę.

Ogłoszenie o konkursie na najem obiektu położonego na Targowisku Zieleniak

ZGN w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, działając na podstawie Uchwały nr 1700/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 5.08.2020 ogłasza konkurs na najem wolnego obiektu, położonego na Targowisku „Zieleniak” ul. Grójecka 97 w Warszawie, na parterze, szkic w załączeniu.

Obiekt nr 71 o powierzchni użytkowej 6,98 m2

Warunkiem udziału w konkursie jest:

  1. Zarejestrowana, aktywna działalność gospodarcza, w przypadku osób fizycznych, dostarczenie aktualnego wyciągu z KRS w przypadku osób prawnych, dostarczenie kopii decyzji o wysokości podatku rolnego za 2019 w przypadku prowadzących działalność rolniczą.
  2. Dostarczenie wraz z wnioskiem o najem zaświadczenia o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i
  3. Posiadanie ważnej umowy dzierżawy pawilonu położonego na terenie Targowiska

,,Zastępczego” przy ul. S. Majewskiego 5 w Warszawie.

  1. Zaświadczenie o brak zaległości w opłatach wobec ZGN Ochota według stanu na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.
  2. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o najem obiektu, w siedzibie ZGN w dzielnicy Ochota st. Warszawy, do dnia 21.08.2020 r.

 

W przypadku, gdy na ten sam obiekt zostaną złożone dwa lub więcej wniosków, najemcę wyłania się w drodze losowania.

O terminie losowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Formularz wniosku o najem obiektu można otrzymać w Biurze Targowiska ul. Grójecka 97

(I piętro).

24.12.2019 roku – Wigilia

Dnia 24.12.2019 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ZGN Ochota. Zapraszamy 27.12.2019 roku.  Życzymy Wesołych Świąt.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

Szanowni Mieszkańcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy informuje, że istnieje możliwość dobrowolnego przystąpienia do Programu restrukturyzacji zadłużenia w oparciu o Uchwałę Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

I. Okres obowiązywania Programu

• od dnia wejścia w życie uchwały tj. od 29 czerwca 2019 roku do 29 grudnia 2030 roku.

II. Kto może skorzystać

• pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie komunalne (w tym socjalne);
• pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle
ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;
• pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach;

III. Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

• posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 r. (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 r. wówczas nie może skorzystać z Programu);
• dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona
ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu komunalnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu;
• prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku
i bezpieczeństwa w budynku, itp.);
• złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020 r.
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 11 w Warszawie;
• zawarcie umowy.

IV. Formy restrukturyzacji – do wyboru

1. podstawowa jednorazowa
• spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
• terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;
• umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

2. podstawowa ratalna
• spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat,
gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
• wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
• kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy
np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
• terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
• umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

3. specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
• spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług
nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
• wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
• kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy
np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
• terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
• umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

4. specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi
• spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach
w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat,
gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia
i możliwości płatniczych);
• wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
• kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy
np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
• terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
• zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy.

V. Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy

• dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku;
• wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie, po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości
rat możliwych do wpłaty przez dłużnika;
• stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.

VI. Dodatkowe korzyści i możliwości

• dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni;
• gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy;
• przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody;
• w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie
do 12 m-cy od daty śmierci;
• możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

Wnioski można składać w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały tj. od 1 lipca 2019 roku do 29 grudnia 2020 roku w

Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
przy ul. Białobrzeskiej 11 w Warszawie.

Druk wniosku o przystąpienie do programu restrukturyzacji można pobrać:
– ze strony internetowej www.zgnochota.waw.pl
– ze strony internetowej www.urzadochota.waw.pl
– w GGKO-ZN Sp. z o.o. przy ul. Pilota Skarżyńskiego 5 w Warszawie,
– w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 11 w Warszawie
– w WOM Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17A.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od stycznia 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od stycznia 2019 roku na stronie prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy www.czysta.um.warszawa.pl zostały udostępnione do pobrania plakaty oraz ulotki pn. Jaki segregować odpady komunalne od 2019 roku? Przekazujemy materiały informacyjne w załączeniu. Serdecznie prosimy o informowanie mieszkańców nieruchomości przez Państwa zarządzanych o nowych zasadach segregacji odpadów.

Przypominamy, że wprowadzany system 5-frakcyjny, oznacza prowadzenie selektywnej zbiórki w podziale na:

– papier – naklejka na pojemniku w kolorze niebieskim, napis ”papier”,
– metale i tworzywa sztuczne – naklejka na pojemniku w kolorze żółtym, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
– szkło – naklejka na pojemniku w kolorze zielonym, napis „szkło”,
– bio z gospodarstw domowych (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio”,
– bioodpady z gastronomii i bioodpady z targowisk (dotyczy nieruchomości która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
– odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji) – naklejka na pojemniku w kolorze czarnym, napis „odpady zmieszane”.

Dodatkowo – odpady zielone (odbierane od marca do listopada) oraz odpady wielkogabarytowe.

Obowiązujące częstotliwości odbioru znajdą Państwo na www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/1970/

Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie są wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach pojawiają się sukcesywnie. Dopóki w altanach znajdują się trzy pojemniki, mieszkańców prosimy o segregowanie według starego systemu. Przejście na nowy system we wszystkich miejscach potrwa parę tygodni. Wprowadzenie nowego systemu jest monitorowane.
Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się na www.czysta.um.warszawa.pl/harmonogramy

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 www.warszawa19115.pl/