Możliwość obniżki czynszu z tytułu dzierżawy i najmu

Trwa epidemia, dlatego uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Warszawy*, jest możliwość obniżki czynszu z tytułu dzierżawy i najmu.

Czynsz może zostać obniżony w wysokości:

a) 90 % czynszu w związku z całkowitym zaprzestaniem działalności, w tym również działalności w formie wysyłkowej lub na wynos;
b) części czynszu w związku z prowadzeniem działalności w ograniczonym zakresie, o procent spadku dochodów, w stosunku do roku poprzedniego.

Zgodnie z uchwałą Rady Warszawy* istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach, rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia terminu płatności należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokal.

Wnioski
• można pobrać ze strony internetowej ZGN Ochota,
• otrzymać w biurze Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97, I piętro, czynne w godz. 7.30 – 15.30,
• możemy je do Państwa wysłać mailem – targowisko@zgnochota.waw.pl

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć w biurze Targowiska, oraz w biurze ZGN Ochota, ul. Białobrzeska 11.

*Podstawa prawna:
1. Zarządzenie nr 506/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2019 r., poz. 14832)

2. Uchwała nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r., w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej ( z późn. zmianami)

Godziny pracy w Wigilię Bożego Narodzenia

W Wigilię ZGN w Dzielnicy Ochota będzie nieczynny. Jest to dzień wolny od pracy dla naszych pracowników na podstawie art. 130 Kodeksu Pracy w związku z koniecznością obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z dniem świątecznym wypadającym w innym dniu niż niedziela tj. w zamian za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, przypadający w tym roku w sobotę.

Ogłoszenie o konkursie na najem obiektu położonego na Targowisku Zieleniak

ZGN w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, działając na podstawie Uchwały nr 1700/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 5.08.2020 ogłasza konkurs na najem wolnego obiektu, położonego na Targowisku „Zieleniak” ul. Grójecka 97 w Warszawie, na parterze, szkic w załączeniu.

Obiekt nr 71 o powierzchni użytkowej 6,98 m2

Warunkiem udziału w konkursie jest:

  1. Zarejestrowana, aktywna działalność gospodarcza, w przypadku osób fizycznych, dostarczenie aktualnego wyciągu z KRS w przypadku osób prawnych, dostarczenie kopii decyzji o wysokości podatku rolnego za 2019 w przypadku prowadzących działalność rolniczą.
  2. Dostarczenie wraz z wnioskiem o najem zaświadczenia o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i
  3. Posiadanie ważnej umowy dzierżawy pawilonu położonego na terenie Targowiska

,,Zastępczego” przy ul. S. Majewskiego 5 w Warszawie.

  1. Zaświadczenie o brak zaległości w opłatach wobec ZGN Ochota według stanu na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.
  2. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o najem obiektu, w siedzibie ZGN w dzielnicy Ochota st. Warszawy, do dnia 21.08.2020 r.

 

W przypadku, gdy na ten sam obiekt zostaną złożone dwa lub więcej wniosków, najemcę wyłania się w drodze losowania.

O terminie losowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Formularz wniosku o najem obiektu można otrzymać w Biurze Targowiska ul. Grójecka 97

(I piętro).

24.12.2019 roku – Wigilia

Dnia 24.12.2019 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ZGN Ochota. Zapraszamy 27.12.2019 roku.  Życzymy Wesołych Świąt.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

Szanowni Mieszkańcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy informuje, że istnieje możliwość dobrowolnego przystąpienia do Programu restrukturyzacji zadłużenia w oparciu o Uchwałę Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

I. Okres obowiązywania Programu

• od dnia wejścia w życie uchwały tj. od 29 czerwca 2019 roku do 29 grudnia 2030 roku.

II. Kto może skorzystać

• pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie komunalne (w tym socjalne);
• pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle
ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;
• pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach;

III. Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

• posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 r. (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 r. wówczas nie może skorzystać z Programu);
• dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona
ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu komunalnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu;
• prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku
i bezpieczeństwa w budynku, itp.);
• złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020 r.
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 11 w Warszawie;
• zawarcie umowy.

IV. Formy restrukturyzacji – do wyboru

1. podstawowa jednorazowa
• spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
• terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;
• umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

2. podstawowa ratalna
• spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat,
gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
• wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
• kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy
np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
• terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
• umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

3. specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
• spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług
nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
• wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
• kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy
np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
• terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
• umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

4. specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi
• spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach
w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat,
gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia
i możliwości płatniczych);
• wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
• kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy
np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
• terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
• zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy.

V. Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy

• dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku;
• wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie, po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości
rat możliwych do wpłaty przez dłużnika;
• stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.

VI. Dodatkowe korzyści i możliwości

• dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni;
• gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy;
• przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody;
• w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie
do 12 m-cy od daty śmierci;
• możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

Wnioski można składać w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały tj. od 1 lipca 2019 roku do 29 grudnia 2020 roku w

Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
przy ul. Białobrzeskiej 11 w Warszawie.

Druk wniosku o przystąpienie do programu restrukturyzacji można pobrać:
– ze strony internetowej www.zgnochota.waw.pl
– ze strony internetowej www.urzadochota.waw.pl
– w GGKO-ZN Sp. z o.o. przy ul. Pilota Skarżyńskiego 5 w Warszawie,
– w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 11 w Warszawie
– w WOM Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17A.