Możliwość złożenia wniosku o zawarcie umowy dzierżawy/ najmu na Targowisku Zastępczym przy ul S. Majewskiego nr 5 w Warszawie

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy informuje

Osoby fizyczne i prawne posiadające ważne umowy dzierżawy gruntu na Targowisku Banacha w Warszawie (ul. Grójecka 95) o możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy dzierżawy/ najmu na Targowisku Zastępczym przy ul S. Majewskiego nr 5 w Warszawie, (w związku z planowanym przekazaniem terenu u zbiegu ulic Banacha i Grójeckiej Towarzystwu Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z o.o.).

Druk wniosku wraz z załącznikami przekazywany jest osobom i podmiotom posiadającym ważne umowy dzierżawy na Targowisku Banacha, wraz z wypowiedzeniem umów.

Dostępny jest również w Biurze Targowiska, ul. Grójecka 97 I piętro.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ZGN w Dzielnicy Ochota, ul. Białobrzeska 11 w Warszawie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Wniosek wraz z załącznikami winien być złożony w zaklejonej kopercie, z opisem:
„Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/ najmu na Targowisku Zastępczym”

Do wniosku należy załączyć:
1. wypis z CEIDG, wypis z KRS, kopię decyzji o wysokości podatku rolnego za rok 2018 (w zależności od sposobu prowadzonej działalności);
2. oświadczenie o braku zaległości wobec m. st. Warszawy, ZUS, KRUS;
3. zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
4. zaświadczenie wydane przez Dział Windykacji ZGN Ochota o braku zaległości;

Zaświadczenia o braku zaległości wydane przez Dział Windykacji ZGN Ochota będą do odbioru w Biurze Targowiska ul. Grójecka 97 I piętro, od dnia 08 kwietnia 2019 r.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Targowiska ul. Grójecka 97 I piętro, tel. 22 418 – 79- 81.

Jednocześnie informuje, że na stronie www.targowiska.um.warszawa.pl w zakładce „Wykaz miejsc do handlu” znajduje się aktualny wykaz wolnych miejsc do handlu na targowiskach (w halach) m. st. Warszawy.