Obniżenie czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy.

INFORMACJA

Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy.

 

Szanowny    Najemco /Dzierżawco

1. OBNIŻKA CZYNSZU  ZA  NAJEM   LOKALU   UŻYTKOWEGO

Uprzejmie informujemy, że przepisy prawa miejscowego pozwalają na podjęcie działań przez m.st. Warszawa, które złagodzą skutki ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej związanego ze stanem epidemii. Obowiązujące przepisy Uchwały Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy  dotyczące najmu lokali użytkowych przewidują możliwość jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych, przy czym obniżenie czynszu nie może przekroczyć
3 miesięcy, w okresie 5 lat.

Wnioski mogą składać wszyscy najemcy miejskich lokali użytkowych, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii- mailowo na adres ochota.wzl@um.warszawa.pl lub osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Wniosek – lokale użytkowe.docx
Oświadczenie – lokale użytkowe.docx

Granicę dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających.

We wniosku przede wszystkim muszą znaleźć się dane identyfikujące najemcę oraz wynajmowany od m.st. Warszawy lokal, a także dane kontaktowe najemcy. Wniosek powinien być również odpowiednio umotywowany. Przedstawione powinny być też informacje uzasadniające złożenie wniosku – w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową danego najemcy.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego na adres ochota.wzl@um.warszawa.pl

Ponadto zgodnie z Uchwałą LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy w § 4 ust. 1 Najemcy mogą występować o:
– odroczenie spłaty całości lub części należności lub
– rozłożyć na raty całość lub części należności
 

Uchwała nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Uchwała LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 09.09.2010 r. 

Zarządzenie nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

 

2. OBNIŻKA CZYNSZU  Z TYTUŁU  DZIERŻAWY

Uprzejmie informujemy, że przepisy prawa miejscowego pozwalają na podjęcie działań przez m.st. Warszawa, które złagodzą skutki ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej związanego ze stanem epidemii. Obowiązujące Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 05 grudnia 2019r., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych  przewiduje możliwość obniżenia czynszu dzierżawy w wysokości:

  • 90% czynszu w związku z całkowitym zaprzestaniem wykonywania działalności prowadzonej na nieruchomości, w tym również działalności w formie wysyłkowej lub na wynos; obniżenie czynszu ma zastosowanie jedynie w przypadku złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o całkowitym zaprzestaniu wykonywania działalności, w tym również zaprzestaniu prowadzenia działalności w formie wysyłkowej lub na wynos;
  • Części czynszu w związku z prowadzeniem na nieruchomości działalności w ograniczonym zakresie; obniżenie części czynszu jest ustalane proporcjonalnie do spadku obrotów w ramach prowadzonej działalności, lecz nie wyższe niż we wniosku.

Granice dopuszczalnego obniżenia czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wydzierżawiającego lub wynajmującego wynikających z utrzymania nieruchomości.
Zmiana umowy poprzez obniżenie czynszu dzierżawy następuje na  WNIOSEK  Dzierżawcy.

Wniosek – obniżka dzierżawa.docx

A. dla umów dzierżawy, dla których stroną umowy jest Burmistrz Dzielnicy Ochotast. Warszawy wnioski można składać:
– w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, WOM, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa;
– e-mail: ochota.wnd@um.warszawa.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:  22 578 36 20.

B. dla umów dzierżawy, dla których stroną umowy jest Dyrektor ZGN w Dzielnicy Ochotast. Warszawy wnioski można składać:
– w siedzibie Zakładu – ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa;
– e-mail; sekretariat@zgnochota.waw.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:  22 658 19 03,

C. dla umów dzierżawy, dla których stroną umowy jest  Dyrektor OSiR  m.st. Warszawy wnioski można składać:
– w siedzibie OSiR przy ul. Rokosowskiej 10, 02-348 Warszawa;
– e-mail: osir@osirochota.waw.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:  22 572 90 70 wew.70 lub 78.

Ponadto zgodnie z Uchwałą LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy w § 4 ust. 1 Dzierżawcy mogą występować o:
– odroczenie spłaty całości lub części należności lub
– rozłożyć na raty całość lub części należności  

Zarządzenie Nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 09.04.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, dla których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 05.12.2019 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od stycznia 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od stycznia 2019 roku na stronie prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy www.czysta.um.warszawa.pl zostały udostępnione do pobrania plakaty oraz ulotki pn. Jaki segregować odpady komunalne od 2019 roku? Przekazujemy materiały informacyjne w załączeniu. Serdecznie prosimy o informowanie mieszkańców nieruchomości przez Państwa zarządzanych o nowych zasadach segregacji odpadów.

Przypominamy, że wprowadzany system 5-frakcyjny, oznacza prowadzenie selektywnej zbiórki w podziale na:

– papier – naklejka na pojemniku w kolorze niebieskim, napis ”papier”,
– metale i tworzywa sztuczne – naklejka na pojemniku w kolorze żółtym, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
– szkło – naklejka na pojemniku w kolorze zielonym, napis „szkło”,
– bio z gospodarstw domowych (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio”,
– bioodpady z gastronomii i bioodpady z targowisk (dotyczy nieruchomości która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
– odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji) – naklejka na pojemniku w kolorze czarnym, napis „odpady zmieszane”.

Dodatkowo – odpady zielone (odbierane od marca do listopada) oraz odpady wielkogabarytowe.

Obowiązujące częstotliwości odbioru znajdą Państwo na www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/1970/

Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie są wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach pojawiają się sukcesywnie. Dopóki w altanach znajdują się trzy pojemniki, mieszkańców prosimy o segregowanie według starego systemu. Przejście na nowy system we wszystkich miejscach potrwa parę tygodni. Wprowadzenie nowego systemu jest monitorowane.
Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się na www.czysta.um.warszawa.pl/harmonogramy

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 www.warszawa19115.pl/

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r.

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego