Ogłoszenie o konkursie na najem obiektu położonego na Targowisku Zieleniak

ZGN w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, działając na podstawie Uchwały nr 1700/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 5.08.2020 ogłasza konkurs na najem wolnego obiektu, położonego na Targowisku „Zieleniak” ul. Grójecka 97 w Warszawie, na parterze, szkic w załączeniu.

Obiekt nr 71 o powierzchni użytkowej 6,98 m2

Warunkiem udziału w konkursie jest:

  1. Zarejestrowana, aktywna działalność gospodarcza, w przypadku osób fizycznych, dostarczenie aktualnego wyciągu z KRS w przypadku osób prawnych, dostarczenie kopii decyzji o wysokości podatku rolnego za 2019 w przypadku prowadzących działalność rolniczą.
  2. Dostarczenie wraz z wnioskiem o najem zaświadczenia o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i
  3. Posiadanie ważnej umowy dzierżawy pawilonu położonego na terenie Targowiska

,,Zastępczego” przy ul. S. Majewskiego 5 w Warszawie.

  1. Zaświadczenie o brak zaległości w opłatach wobec ZGN Ochota według stanu na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.
  2. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o najem obiektu, w siedzibie ZGN w dzielnicy Ochota st. Warszawy, do dnia 21.08.2020 r.

 

W przypadku, gdy na ten sam obiekt zostaną złożone dwa lub więcej wniosków, najemcę wyłania się w drodze losowania.

O terminie losowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Formularz wniosku o najem obiektu można otrzymać w Biurze Targowiska ul. Grójecka 97

(I piętro).

Ogłoszenie nr 1/2020 o konkursie ofert na najem lokali użytkowych na okres do trzech lat

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota nr 1/2020 o konkursie ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy na okres do trzech lat

Treść ogłoszenia
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na najem lokali użytkowych-garaży-miejsc postojowych, będacych w zasobie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, na okres do trzech lat z dnia 05.06.2020 r.
Wzór umowy najmu na lokal użytkowy
Oświadczenia do oferty
Druk oferty na najem lokalu użytkowego

UNIEWAŻNIONE KONKURSY

Unieważnienie konkursu na lokal przy ul Filtorwej 62
Unieważnienie konkursu na lokal przy ul. Białobrzeskiej 4

POZOSTAŁE KONKURSY

Obniżenie czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy.

INFORMACJA

Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy.

 

Szanowny    Najemco /Dzierżawco

1. OBNIŻKA CZYNSZU  ZA  NAJEM   LOKALU   UŻYTKOWEGO

Uprzejmie informujemy, że przepisy prawa miejscowego pozwalają na podjęcie działań przez m.st. Warszawa, które złagodzą skutki ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej związanego ze stanem epidemii. Obowiązujące przepisy Uchwały Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy  dotyczące najmu lokali użytkowych przewidują możliwość jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych, przy czym obniżenie czynszu nie może przekroczyć
3 miesięcy, w okresie 5 lat.

Wnioski mogą składać wszyscy najemcy miejskich lokali użytkowych, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii- mailowo na adres ochota.wzl@um.warszawa.pl lub osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Wniosek – lokale użytkowe.docx
Oświadczenie – lokale użytkowe.docx

Granicę dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających.

We wniosku przede wszystkim muszą znaleźć się dane identyfikujące najemcę oraz wynajmowany od m.st. Warszawy lokal, a także dane kontaktowe najemcy. Wniosek powinien być również odpowiednio umotywowany. Przedstawione powinny być też informacje uzasadniające złożenie wniosku – w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową danego najemcy.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego na adres ochota.wzl@um.warszawa.pl

Ponadto zgodnie z Uchwałą LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy w § 4 ust. 1 Najemcy mogą występować o:
– odroczenie spłaty całości lub części należności lub
– rozłożyć na raty całość lub części należności
 

Uchwała nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Uchwała LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 09.09.2010 r. 

Zarządzenie nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

 

2. OBNIŻKA CZYNSZU  Z TYTUŁU  DZIERŻAWY

Uprzejmie informujemy, że przepisy prawa miejscowego pozwalają na podjęcie działań przez m.st. Warszawa, które złagodzą skutki ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej związanego ze stanem epidemii. Obowiązujące Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 05 grudnia 2019r., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych  przewiduje możliwość obniżenia czynszu dzierżawy w wysokości:

  • 90% czynszu w związku z całkowitym zaprzestaniem wykonywania działalności prowadzonej na nieruchomości, w tym również działalności w formie wysyłkowej lub na wynos; obniżenie czynszu ma zastosowanie jedynie w przypadku złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o całkowitym zaprzestaniu wykonywania działalności, w tym również zaprzestaniu prowadzenia działalności w formie wysyłkowej lub na wynos;
  • Części czynszu w związku z prowadzeniem na nieruchomości działalności w ograniczonym zakresie; obniżenie części czynszu jest ustalane proporcjonalnie do spadku obrotów w ramach prowadzonej działalności, lecz nie wyższe niż we wniosku.

Granice dopuszczalnego obniżenia czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wydzierżawiającego lub wynajmującego wynikających z utrzymania nieruchomości.
Zmiana umowy poprzez obniżenie czynszu dzierżawy następuje na  WNIOSEK  Dzierżawcy.

Wniosek – obniżka dzierżawa.docx

A. dla umów dzierżawy, dla których stroną umowy jest Burmistrz Dzielnicy Ochotast. Warszawy wnioski można składać:
– w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, WOM, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa;
– e-mail: ochota.wnd@um.warszawa.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:  22 578 36 20.

B. dla umów dzierżawy, dla których stroną umowy jest Dyrektor ZGN w Dzielnicy Ochotast. Warszawy wnioski można składać:
– w siedzibie Zakładu – ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa;
– e-mail; sekretariat@zgnochota.waw.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:  22 658 19 03,

C. dla umów dzierżawy, dla których stroną umowy jest  Dyrektor OSiR  m.st. Warszawy wnioski można składać:
– w siedzibie OSiR przy ul. Rokosowskiej 10, 02-348 Warszawa;
– e-mail: osir@osirochota.waw.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:  22 572 90 70 wew.70 lub 78.

Ponadto zgodnie z Uchwałą LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy w § 4 ust. 1 Dzierżawcy mogą występować o:
– odroczenie spłaty całości lub części należności lub
– rozłożyć na raty całość lub części należności  

Zarządzenie Nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 09.04.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, dla których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 05.12.2019 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.