Możliwość obniżki czynszu z tytułu dzierżawy i najmu

Trwa epidemia, dlatego uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Warszawy*, jest możliwość obniżki czynszu z tytułu dzierżawy i najmu.

Czynsz może zostać obniżony w wysokości:

a) 90 % czynszu w związku z całkowitym zaprzestaniem działalności, w tym również działalności w formie wysyłkowej lub na wynos;
b) części czynszu w związku z prowadzeniem działalności w ograniczonym zakresie, o procent spadku dochodów, w stosunku do roku poprzedniego.

Zgodnie z uchwałą Rady Warszawy* istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach, rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia terminu płatności należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokal.

Wnioski
• można pobrać ze strony internetowej ZGN Ochota,
• otrzymać w biurze Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97, I piętro, czynne w godz. 7.30 – 15.30,
• możemy je do Państwa wysłać mailem – targowisko@zgnochota.waw.pl

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć w biurze Targowiska, oraz w biurze ZGN Ochota, ul. Białobrzeska 11.

*Podstawa prawna:
1. Zarządzenie nr 506/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2019 r., poz. 14832)

2. Uchwała nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r., w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej ( z późn. zmianami)

Ogłoszenie o konkursie na najem obiektu położonego na Targowisku Zieleniak

ZGN w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, działając na podstawie Uchwały nr 1700/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 5.08.2020 ogłasza konkurs na najem wolnego obiektu, położonego na Targowisku „Zieleniak” ul. Grójecka 97 w Warszawie, na parterze, szkic w załączeniu.

Obiekt nr 71 o powierzchni użytkowej 6,98 m2

Warunkiem udziału w konkursie jest:

  1. Zarejestrowana, aktywna działalność gospodarcza, w przypadku osób fizycznych, dostarczenie aktualnego wyciągu z KRS w przypadku osób prawnych, dostarczenie kopii decyzji o wysokości podatku rolnego za 2019 w przypadku prowadzących działalność rolniczą.
  2. Dostarczenie wraz z wnioskiem o najem zaświadczenia o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i
  3. Posiadanie ważnej umowy dzierżawy pawilonu położonego na terenie Targowiska

,,Zastępczego” przy ul. S. Majewskiego 5 w Warszawie.

  1. Zaświadczenie o brak zaległości w opłatach wobec ZGN Ochota według stanu na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.
  2. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o najem obiektu, w siedzibie ZGN w dzielnicy Ochota st. Warszawy, do dnia 21.08.2020 r.

 

W przypadku, gdy na ten sam obiekt zostaną złożone dwa lub więcej wniosków, najemcę wyłania się w drodze losowania.

O terminie losowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Formularz wniosku o najem obiektu można otrzymać w Biurze Targowiska ul. Grójecka 97

(I piętro).

Możliwość złożenia wniosku o zawarcie umowy dzierżawy/ najmu na Targowisku Zastępczym przy ul S. Majewskiego nr 5 w Warszawie

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy informuje

Osoby fizyczne i prawne posiadające ważne umowy dzierżawy gruntu na Targowisku Banacha w Warszawie (ul. Grójecka 95) o możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy dzierżawy/ najmu na Targowisku Zastępczym przy ul S. Majewskiego nr 5 w Warszawie, (w związku z planowanym przekazaniem terenu u zbiegu ulic Banacha i Grójeckiej Towarzystwu Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z o.o.).

Druk wniosku wraz z załącznikami przekazywany jest osobom i podmiotom posiadającym ważne umowy dzierżawy na Targowisku Banacha, wraz z wypowiedzeniem umów.

Dostępny jest również w Biurze Targowiska, ul. Grójecka 97 I piętro.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ZGN w Dzielnicy Ochota, ul. Białobrzeska 11 w Warszawie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Wniosek wraz z załącznikami winien być złożony w zaklejonej kopercie, z opisem:
„Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/ najmu na Targowisku Zastępczym”

Do wniosku należy załączyć:
1. wypis z CEIDG, wypis z KRS, kopię decyzji o wysokości podatku rolnego za rok 2018 (w zależności od sposobu prowadzonej działalności);
2. oświadczenie o braku zaległości wobec m. st. Warszawy, ZUS, KRUS;
3. zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
4. zaświadczenie wydane przez Dział Windykacji ZGN Ochota o braku zaległości;

Zaświadczenia o braku zaległości wydane przez Dział Windykacji ZGN Ochota będą do odbioru w Biurze Targowiska ul. Grójecka 97 I piętro, od dnia 08 kwietnia 2019 r.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Targowiska ul. Grójecka 97 I piętro, tel. 22 418 – 79- 81.

Jednocześnie informuje, że na stronie www.targowiska.um.warszawa.pl w zakładce „Wykaz miejsc do handlu” znajduje się aktualny wykaz wolnych miejsc do handlu na targowiskach (w halach) m. st. Warszawy.