LOKALE MIESZKALNE

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 i Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1168 , jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest jednostką budżetową działającą na obszarze administracyjnym Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Przedmiotem działalności ZGN jest zarządzanie na terenie Dzielnicy Ochota zasobami stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Stołecznego Warszawy.

AKTUALNOŚCI: LOKALE MIESZKALNE